Dienos socialinė globa asmens namuose

Pasibaigus projektui “Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone “, Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre įsteigtas naujas dienos socialinės globos asmens namuose struktūrinis padalinys.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-11-26 sprendimas Nr. T3-308 „ Dėl Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio įsteigimo“.

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/40616

Šiuo sprendimu patvirtinta Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro nuostatų nauja redakcija.

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro nuostatai.

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/40617

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai – suaugę neįgalūs ir (ar) senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis, 0-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Teisę gauti dienos socialinę globą asmens namuose turi gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus rajone Lietuvos Respublikos piliečiai, užsieniečiai (taip pat asmenys be pilietybės), turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Vilniaus rajone dienos socialinę globą asmens namuose organizuoja ir koordinuoja Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras.  Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas planuoja ir administruoja Vilniaus rajono savivaldybės  administracijos, Socialinės rūpybos skyrius.

Išsami informaciją apie kreipimąsi dėl dienos socialinės globos paslaugų, dokumentų reikalingų paslaugai gauti, pateikiama Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-11-26 d. sprendimu Nr. T3-310.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b3b56f0d38311ed9978886e85107ab2

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka pateikta Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-95.

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/8787

Sprendimas dėl Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainos patvirtinimo

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/45648