Dienos užimtumo centras

Dienos užimtumo padalinys

Siekiant mažinti socialinės rizikos šeimų, ypač jose augančių vaikų, socialinę atskirtį, socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis, neįgaliaisiais bei senjorais intensyviai teikė sociokultūrines paslaugas. Dienos užimtumo padalinį lanko 76 lankytojai. Buvo suorganizuota nemažai renginių ir švenčių.

Įvairios šventės:

Renginio pavadinimas Dalyvių skaičius
„Trijų karalių šventė”. 26
„Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena”. 14
Senelių ir močiučių šventė 19
Valentino dienos minėjimas. 28
Vasario 16-osios Lietuvos Valstybės Atkūrimo  dienos minėjimas. 18
Užgavėnės. 56
Pasiruošimas Velykoms (šv. Mišios, rekolekcijos, verbų pynimas, margučių dažymas, patalpų puošimas, Velykų rytas). 79
Centro 10-mečio minėjimas. 92
Gegužinės maldos prie koplyčios. 34
Vaikų gynimo dienos minėjimas. 16
Joninės. 35
Žolinės. 28
Derliaus šventė. 20
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. 54
Vėlinių ir Visų Šventųjų dienos minėjimas. 39
Tarptautinės Neįgaliųjų dienos minėjimas. 41
Advendo laikotarpis (Roratinės mišios, patalpų puošimas). 67
Kalėdiniai renginiai. 37
  • akcijos – „Švarinkime aplinką“, apleistų kapų tvarkymas „Apleisti kapai”.
  • išvykos – pažintinė išvykos po Vilniaus ir Šalčininkų rajonus, į Lenkiją, Brodnicos valsčių, į Šiluvą, pažintinės išvykos į Vilniaus miestą, į Trakus, Kauną.
  • seminarai, paskaitos – apie sveiką mitybą, apie vandens svarbą ir naudą, apie žoleles, apie šiaurėtiško ėjimo naudą;
  • parodos – centro lankytojų darbų paroda „Rudens rapsodija“, rankdarbių paroda Juodšilių kultūros namuose, nuolatinė teminė rankdarbių paroda centre;
  • sporto varžybos – „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ Vilniaus rajono neįgaliųjų sportinės varžybos.

Dvasinio ugdymo srityje esame nemažai nuveikę, yra paruošta kultūrinė programa, kuri padeda aukštinti  žmogaus geruosius bruožus – gailestingumą, meilę, sąžiningumą. Socialinių paslaugų centre kiekvieną šeštadienį ir per šventes centro lankytojai ir gyventojai turi galimybę dalyvauti Šv. Mišiose, kurias aukoja Parudaminio parapijos kleb. Miroslav Balcevič. Gyventojai gali atlikti išpažintį, priimti Komuniją. Gavėnios metu senoliai daugiau dėmesio skiria dvasinėms praktikoms: lankosi Šv. Mišiose Parudaminio bažnyčioje, klauso Šv. Mišių per televiziją bei patys gieda šventas giesmes centre. Didelis dėmesys skiriamas svarbiausioms metinėms šventėms – Velykoms ir Kalėdoms. Prieš Velykas marginame kiaušinius, puošiame velykinį medį, lankomės Šv. Mišiose. Gruodžio mėnuo paprastai skiriamas adventinių giesmių mokymuisi, pasiruošimui Kūčių vakarienei, Kalėdų šventei. Gegužės bei birželio mėnesiais centre taip pat didelis dėmesys skiriamas dvasinėms praktikoms, centre atgaivintas senas paprotys –giedoti gegužines bei birželines giesmes.

Pagyvenusių žmonių užimtumo grupė – užtikrina socialines paslaugas, padedančias aktyvinti, suburti pagyvenusius žmones, palaikyti jų socialinį funkcionalumą bei mažinti socialinę izoliaciją. Centre lankosi 51 lankytojas.

 

Lankytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes.

Amžius, m. 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 ir vyr.
Gyventojų skaičius 3 2 10 8 16 9 5

 

Jau tris metus pagyvenusių žmonių dienos centre veikia klubas „Senjorų klubas” 2016 m. klube dalyvavo 32 narių.     

Lankytojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes.

Amžius, m. 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 ir vyr.
Gyventojų skaičius 1 3 7 7 6 7 1

Klubo nariai renkasi kiekvieną antradienį ir penktadienį centre: organizuojamos paskaitos ir pokalbiai sveikatos stiprinimo klausimais, diskusijos skirtingos temomis, susitinkama su įdomiais žmonėmis, vedamos mankštos, prisimindami senąsias tradicijas bei papročius išradingai švenčia Kalėdas, Užgavėnes, Velykas, Jonines, keliauja, repetuoja. Senjorų ansamblis „Zlota jesien“ ir „Nostalgija” su savo nuotaikinga programa dalyvavo Tarptautinėje pagyvenusių žmonių šventėje Lenkijoje, Vilniaus apskrities organizuotame tarptautiniame renginyje „Lejsia pesnia” 2016 m. senjorų grupės lankytojams buvo pravesti 96 užsiėmimai: maisto gaminimo praktikumai – 6; floristikos užsiėmimai – 6; sveikatinimo mankštos – 71, grupiniai higienos įgūdžių lavinimo užsiėmimai – 14; dainavimo užsiėmimai – 319; paskaitos 6; suorganizuotos 6 išvykos, 11 kartų patys koncertavo, 2 kartus klausėsi kitų koncerto, 2 kartus dalyvavo centro akcijoje „Apleisti kapai”. Atskaitomaisiais metais, pradėjus dirbti dar vienam užimtumo specialistui, kuris veda dainavimo užsiėmimus, veiklos tapo patrauklesnės ir įvairesnės. Nors šioje grupėje lankytojų kaita vyksta, vieni vienuose užsiėmimuose dalyvauja aktyviau, kiti – pasyviau, tačiau grupės vystymosi procesas dinamiškas, ji yra pasiekusi ketvirtąją – veiklos stadiją.

Neįgaliųjų dienos užimtumo grupė. 2016 metais lankė 24 suaugusių asmenų su negalia. Klientų skaičius metų eigoje beveik nekito: metų pradžioje šią grupę lankė 12 asmenų. Jiems buvo teikiamos dienos socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, bendrosios socialinės paslaugos; metų pabaigoje 14 neįgalių asmenų. Užimtumo veikla yra organizuojama atsižvelgiant į individualius asmens gebėjimus ir kiekvieno asmens negalios laipsnį. Su lankančiais centrą klientais dirba užimtumo specialistai, socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, nuo metų vidurio prie šios komandos prisijungė ir slaugytoja. Šių specialistų komanda padeda spręsti su fizine ir psichine negalia bei įvairiais socialiniais sunkumais susijusias problemas, skatina socialinį asmens aktyvumą ir saviraišką, mažina socialinę atskirtį, organizuoja laisvalaikio užimtumo, sveikatos palaikymo bei stiprinimo veiklą, siekiant ugdyti socialinius, kasdieninius gyvenimo, ugdymo, asmens higienos palaikymo, darbinės, sportinės veiklos įgūdžius. Atsižvelgiant į klientų sveikatos galimybes, centre organizuojami įvairūs renginiai, šventinės programos, vykstama į ekskursijas ir kultūrinius renginius, organizuojamos išvykos į gamtą.

 

Neįgaliųjų gr. pasiskirstymas pagal amžiaus grupes.

Amžius, m. Iki 30 30-49 50-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 ir vyr.
Gyventojų skaičius 7 11 4 1 1