Dienos užimtumo centras

Dienos užimtumo padalinys

Juodšilių  seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras teikia  pagalbą įvairioms socialinėms gyventojų grupėms: vienišiems pagyvenusiems, neįgaliesiems žmonėms, šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, našliams iš Juodšilių, Marijampolės, Rudaminos ir Pagirių seniūnijų.   Centro tikslas spręsti gyventojų socialines problemas, atkurti, sustiprinti ir ugdyti kasdieninio gyvenimo įgūdžius socialinėms gyventojų grupėms ir padėti nugalėti senatvės ar netekties sukeltus padarinius. Centro uždavinys tenkinti bendruomenės socialinius, psichologinius, kultūrinius poreikius, suteikti pagalbą atskiriems gyventojams, skatinti ir atstatyti jų sugebėjimus funkcionuoti visuomenėje.

2022 metais centras suteikė paslaugas įvairioms gyventojų grupėms:  suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus klientams, moksleiviams ir kitiems gyventojams, norintiems gauti socialines  paslaugas.  Per metus socialinių paslaugų centre apsilankė apie 7654  žmonių. Dėl COVID-19 pandemijos, šiemet apsilankiusiųjų centre skaičius sumažėjo. Visi mūsų paslaugų gavėjai priklauso rizikos grupei ir lankymasis centre ne visada buvo saugus, galėjo sukelti pavojų klientų sveikatai. Dėl šios priežasties klientai jautė nerimą, kartais kai kurie ir paniką, todėl užimtumo specialistai organizavo darbą nuotoliniu būdu (pokalbiai telefonu ir pan.), buvo organizuojama pagalba apsiperkant ar nuvežant pas gydytojus. Pagal galimybes ir  atsižvelgiant į klientų poreikius, socialiniai darbuotojai dirbo mažomis grupėmis ir individualiai. Laikantis maksimalaus saugumo reikalavimų buvo organizuojami kultūriniai ir sportiniai renginiai, kuriuose dalyvavo leistinas skaičius centro lankytojų. Renginių metu siekiama, kad žmonės pajustų kuo daugiau pasitenkinimo, įsijungtų į renginių ruošimą, aktyviai juose dalyvautų. Švenčiamos proginės bei asmeninės šventės.

Centre yra suburtos 2 grupės: neįgaliųjų asmenų užimtumo grupė, kurioje socialinės paslaugos buvo teikiamos 26 asmenims. Teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems yra įvertinamas kiekvieno asmens negalios ir sąmoningumo lygis, todėl grupės neišskiriamos pagal paslaugos rūšį, priešingai, stengiamasi grupes sudaryti taip, kad jose būtų ir dienos socialinės globos, ir socialinės priežiūros paslaugas gaunantys klientai, taip skatinamas jų tarpusavio bendravimas, savitarpio supratimas, pagalba silpnesniam; pagyvenusių asmenų (Senjorų grupė) – ją lankė 41 asmenys. Senjorų lankytojų grupė 2022 m. sumažėjo dėl COVID-19 pandemijos pasekmių, padidėjusio mirtingumo šioje grupėje. Pasibaigus karantinui atnaujinta dienos centro veikla. Du kartus per savaitę senjorai yra skatinami dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose: 2 kartai per savaitę yra skiriami jų sveikatinimui (vedamos mankštos, paskaitos ir pokalbiai sveikatos stiprinimo klausimais; užsiimti mėgstama veikla (dainavimas, rankdarbiai).

Su lankančiais Centrą klientais dirbo užimtumo specialistai, socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, sielovadininkas. Šių specialistų komanda padeda spręsti su fizine ir psichine negalia bei įvairiais socialiniais sunkumais susijusias problemas, skatina socialinį asmens aktyvumą ir saviraišką, mažina socialinę atskirtį, organizuoja laisvalaikio užimtumo, sveikatos palaikymo bei stiprinimo veiklą, siekiant ugdyti socialinius, kasdieninius gyvenimo, ugdymo, asmens higienos palaikymo, darbinės, sportinės veiklos įgūdžius.

Įsigijus naują, 19 vietų turintį autobusą, padidėjo išvykų skaičius. Ištisus metus organizuojamas teatrų, muziejų lankymas, įvairios ekskursijos, išvykos ir piligriminės kelionės po Lietuvą. Siekdami sužadinti klientų teigiamas emocijas, jie mokami gaminti meninius dirbinius, komponuoti puokštes, organizuoti parodas, įvairiomis švenčių progomis puošti ir dekoruoti patalpas, ruošti šventinį stalą, gaminti nesudėtingus patiekalus. Pagal savo sugebėjimus lankytojai buvo mokomi šokti, supažindinami su vaidybos elementais ir sėkmingai vaidino vaidinimuose, nuolat skatinami tęsti kompiuterinių įgūdžių mokymus.