Dienos socialinė globa ir integrali pagalba asmens namuose

2023 m. sausio mėn. Europos socialinio fondo agentūra ir Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras sudarė partnerystės sutartį dėl projekto „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ Nr. 07-003-P-0001 vykdymo.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Integralios pagalbos projekte dalyvaujantis asmenys gaus kompleksines, dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugas.

Integralios pagalbos paslaugos bus teikiamos vaikams su negalia bei sunkia negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-01-01 iki 2026-12-31

Dėl informacijos apie teikiamas paslaugas kreiptis telefonu: 85 2493 315 arba elektroniniu paštu: valcen7@gmail.com

_______________________________________________________________________

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centre taip pat veikia dienos socialinės globos asmens namuose struktūrinis padalinys.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-11-26 sprendimas Nr. T3-308 „ Dėl Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio įsteigimo“.

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/40616

Šiuo sprendimu patvirtinta Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro nuostatų nauja redakcija.

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro nuostatai.

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/40617

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai – suaugę neįgalūs ir (ar) senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas dienos socialinės globos asmens namuose poreikis, 0-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Teisę gauti dienos socialinę globą asmens namuose turi gyvenamąją vietą deklaravę Vilniaus rajone Lietuvos Respublikos piliečiai, užsieniečiai (taip pat asmenys be pilietybės), turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Vilniaus rajone dienos socialinę globą asmens namuose organizuoja ir koordinuoja Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras.  Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas planuoja ir administruoja Vilniaus rajono savivaldybės  administracijos, Socialinės rūpybos skyrius.

Išsami informacija apie kreipimąsi dėl dienos socialinės globos paslaugų, dokumentų reikalingų paslaugai gauti, pateikiama Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023-02-02 d. sprendimu Nr. T3-30.

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas 2023-02-02 d. Nr. T3-30

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b86b0292a72611ed924fd817f8fa798e/asr

Dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 2023-03-31 d. Nr. T3-87

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5001a841d3e911ed9b3c9397e1236c2a?jfwid=2lxb8offb

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka pateikta Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-95.

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/8787

Sprendimas dėl Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainos patvirtinimo

https://web.vrsa.lt/vaktai/document/45648