Paslaugos

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS APŽVALGA

Paslauga

 

Trumpas komentaras apie paslaugų kokybės įsivertinimo rezultatus ir veiklos rezultatus, gerinant konkrečios paslaugos kokybę
1. Informavimas Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialines paslaugas centre, savivaldybėse teikiamą socialinę pagalbą, paramą, nemokamą teisinę pagalbą ir kitus asmeniui aktualius klausimus. Sudaromos sąlygos gauti reikiamą informaciją. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas. Informavimo paslauga buvo teikiama visu 100 proc. Visiems lankytojams ir gyventojams.
2. Konsultavimas Tai paslauga, kurios metu kartu su asmeniu (ir artimaisiais) analizuojama probleminė asmens socialinė situacija bei ieškoma veiksmingų problemos sprendimų būdų pagal kompetenciją.

Konsultavimo paslaugos suteiktos visiems centro lankytojams ir gyventojams. Gyventojai konsultuoti finansiniais, tarpusavio konfliktų sprendimo, išvykimų pas artimuosius ir sugrįžimo į įstaigą klausimais. Gyventojams sudaromos sąlygos konsultuotis su kitų institucijų specialistais bei gauti reikalingą informaciją.

3. Atstovavimas,

tarpininkavimas

Socialiniai darbuotojai tarpininkauja asmenims atkuriant nutrūkusius  santykius su artimaisiais bei atlikinėjant įvairias  dokumentų tvarkymo procedūras kitose institucijose. 11 kartų socialinė darbuotoja atstovavo lankytojams ir gyventojams bankuose. Buvo tarpininkaujama 4 kartus Migracijos tarnyboje keičiant  ir praradus (pametus) asmens dokumentus.
4. Apgyvendi­nimas Centro  patalpos yra suskirstytos į gyvenamuosius kambarius, asmens higienos, poilsio, užimtumo, maisto gaminimo ir valgomąjį. Gyventojai šiomis patalpomis gali naudotis pagal poreikį. Visi kiti gyventojai gyvena dviviečiuose kambariuose.

100 proc. centro paslaugų gavėjų yra aprūpinti visais būtiniausiais baldais, buitine technika. Visiems gyventojams yra užtikrinamos gyvenamosios ir kitos kasdieniam gyvenimui būtinos patalpos, garantuojančios saugumą ir sudarančios galimybę jaustis patogiai.

5. Socialinis  darbas, bendravimas Socialinio darbo veikla yra nukreipta gyventojo visapusiškiems poreikiams užtikrinti. Prasideda nuo tikslių poreikių nustatymo, didelį dėmesį kreipiant į adaptacinį periodą, sudarant kuo tikslesnį individualaus socialinio darbo planą dirbant su klientu. Kad užtikrintume sklandų procesą, įtraukiama yra visa centro specialistų komanda.

Didelis dėmesys skiriamas gyventojų ryšių su artimaisiais palaikyti, nes tai yra ne tik saugumo bazė, bet ir asmenybės vystymosi, augimo ir savęs kaip individo realizavimo pagrindas. Socialinių ryšių išsaugojimas užtikrina aukštesnę savigarbą, teigiamą emocinę bei psichinę savijautą, o tai turi įtakos žmogaus motyvacijai, socialiniams ryšiams, sveikatai ir gebėjimams prisitaikyti. Nutrūkusių kontaktų atkūrimas ir ryšių su artimaisiais palaikymas lieka vienu iš pagrindinių socialinio darbo tikslų įstaigoje. Socialinius ryšius su artimaisiais šiuo metu palaiko 90 proc. centro gyventojų. 10 proc. gyventojų turi artimuosius, tačiau ryšių nepalaiko. 22 proc. Per praėjusius metus centro gyventojams pavyko atkurti nutrūkusius ryšius su giminaičiais. Siekiama palaikyti bendravimą su artimaisiais laiškais, kvietimais į renginius, skatintinas artimųjų dalyvavimas socialinių problemų sprendimo, socialinių paslaugų tobulinimo, organizavimo ir vertinimo procesuose.

Organizuojant užimtumą seniems žmonėms svarbiausiu užimtumo aspektu išlieka bendravimas ir individualus socialinis darbas. Bendravimo poreikis  šio amžiaus tarpsnio žmonėms tenkinamas individualių pasikalbėjimų metu, organizuojant prisiminimų popietes. Jaunesnio amžiaus tarpsnio centro gyventojų bendravimo galimybių laukas platesnis. Šį poreikį jie tenkina individualių susitikimų metu su darbuotojais, dalyvaudami Dienos centro veikloje, taip pat dalyvaudami išvykose bei bendruomeniniuose renginiuose.

5.1. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymui, įgūdžiams palaikyti  lankytojai ir gyventojai skatinami dalyvauti Dienos centro veiklos programose, kurių veikla nukreipta šiems įgūdžiams formuoti, atkurti. Didelis socialinio darbuotojo ir užimtumo specialisto dėmesys skiriamas naujai atvykusiam gyventojui, ypač neįgaliems darbingo amžiaus, sudarant individualaus darbo planą.
5.2. Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas Darbinių įgūdžių ugdymą ir užimtumo formas, į kurias įtraukiamas naujai atvykęs, ar praradęs, ar vėl atsistačius gebėjimams pasiūlo užimtumo specialistas, socialinis darbuotojas ir slaugytojas.

Centro lankytojai ir gyventojai labiausiai vertina tai, kad užimtumo veiklos nėra „primetamos“. Galėdami laisvai rinktis veiklas pagal pomėgius gyventojai išsako savo nuomonę ir pageidavimus dėl užimtumo tobulinimo. Poilsio zonose lankytojai ir gyventojai gali žiūrėti jiems patinkančias televizijos laidas.

5.3. Laisvalaikio organizavimas  Laisvalaikis organizuojamas kryptingai pagal Dienos centro metinį ir mėnesio planus.
5.4. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas Asmens higienos įgūdžiai yra ugdomi ir palaikomi kiekvieną dieną. Sudaromas asmens higienos (maudymosi) planas mėnesiui.  Centre gyvenantiems asmenims yra sudarytos sąlygos gyvenamojoje aplinkoje maudytis kiekvieną dieną. Visi gyventojai (100 proc. ) yra aprūpinami asmeninei higienai reikalingomis priemonėmis (muilu, šampūnu, dantų pasta).
5.5. Savipagalbos grupių organizavimas Centre organizuojamas savipagalbos grupių darbas. Skatinama, kad naujai atvykusiais centro lankytojais ir gyventojais adaptacijos metu pasirūpintu sveikesni, savarankiškesni gyventojai, kol jie pripranta prie naujos aplinkos, tvarkos. Jaunesni ir geresnės sveikatos bendruomenės nariai teikia pagalbą vyresniems judant po patalpas bei einant į kiemą, vykstant į išvykas, kviečiant darbuotojus staiga pablogėjus sveikatai bei kitais atvejais.